O projekcie

„Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków”
Nr umowy: 28/PR.POPT/2015-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Instytucja przekazująca dotację celową na realizację projektu: Województwo Lubelskie
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 22 lipca 2016 r.
Data podpisania aneksu nr 1 do umowy: 10 sierpnia 2016 r.
Całkowita wartość projektu: 191 500,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych, 00/100)
Całkowite koszty kwalifikowalne: 191 500,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych, 00/100)
Kwota dofinansowania: 172 350,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych, 00/100), co stanowi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny: 19 150,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych, 00/100)
Okres realizacji projektu: od 01.08.2016 r. do 28.02.2017 r.

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany nowy Program Rewitalizacji Miasta Łuków, stanowiący podstawę do ubiegania się przez Miasto Łuków o dotację z funduszy Unii Europejskiej przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.
Działania zaplanowane w ramach projektu:

  • diagnoza (kompleksowe badanie potrzeb w zakresie rewitalizacji miasta);
  • opracowanie programu (wsparcie eksperckie w zakresie: planowania strategicznego rewitalizacji, działań środowiskowych, działań infrastrukturalnych, dialogu społecznego, spraw społecznych, Komitet Rewitalizacji);
  • promocja (kampania promocyjna w lokalnej prasie i radiu);
  • konsultacje społeczne (materiały informacyjne, eventy partycypacyjne, konferencja, strona internetowa);
  • zarządzanie projektem.